Legalizacja dokumentów NAWA

W większości przypadków legalizacja dokumentów w formie apostille odbywa się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ). Istnieją jednak wyjątki od tej reguły – klauzulę apostille w dokumentach wydanych przez polskie szkoły wyższe nadaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Sprawdź, na czym polega legalizacja dokumentów NAWA

Jakie dokumenty potwierdza NAWA?

NAWA może poświadczyć klauzulą apostille dokumenty, które zawierają podpis i stempel imienny (lub wdrukowane imię i nazwisko) osoby uprawnionej do ich podpisania – ze wskazaniem funkcji, jaką osoba ta pełni na uczelni.

W NAWA możesz poświadczyć wyłącznie następujące dokumenty:

  • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym) dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomu, dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych,
  • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
  • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nie poświadcza dokumentów innych niż wyżej wymienione, w tym dokumentów wydanych przez uczelnie kościelne, instytuty badawcze i Polską Akademię Nauk (PAN). W przypadku tego rodzaju dokumentów po poświadczenie należy zwrócić się odpowiednio do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, Ministra nadzorującego dany instytut naukowy lub Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dokumenty wydane przez inne instytucje poświadcza Referat ds. Legalizacji MSZ. 

Kiedy potrzebna jest legalizacja dyplomu w NAWA?

Legalizacja dokumentów jest niezbędna wtedy, gdy:

  • chcesz kontynuować studia za granicą,
  • chcesz udokumentować swoje wykształcenie podczas ubiegania się o pracę za granicą,
  • chcesz się dostać na praktyki za granicą,
  • jesteś cudzoziemcem i kończysz studia w Polsce,
  • ubiegasz się o wizę pracowniczą do kraju, który wymaga poświadczenia wykształcenia.

Jak złożyć wniosek o poświadczenie dokumentów w NAWA?

Legalizacja dyplomu NAWA nie odbywa się na poczekaniu, dlatego konieczne jest złożenie wniosku o poświadczenie dokumentów (apostille lub uwierzytelnienie). Wypełniony i wygenerowany wniosek można złożyć w Kancelarii NAWA od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30. 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które chcesz poświadczyć, a także potwierdzenie wpłaty. Nie ma możliwości dokonania wpłaty w siedzibie NAWA lub przesłania gotówki z wnioskiem. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy NAWA. Koszt to 60 zł za każdy dokument (apostille) lub 26 zł za każdy dokument (uwierzytelnienie). Pamiętaj, że dyplom i suplement to dwa odrębne dokumenty. 

Potrzebujesz pomocy w legalizacji dokumentów? Pośredniczymy w uzyskiwaniu apostille i zwykłej legalizacji do wszystkich krajów.