Czym jest izba przemysłowo-handlowa?

Wnioskowanie o apostille lub legalizację dokumentów handlowych wymaga wcześniejszej wizyty w Krajowej Izbie Gospodarczej lub właściwej miejscowo regionalnej izbie gospodarczej. Jakich dokumentów to dotyczy i  na czym polega procedura?

Izba przemysłowo-handlowa – co to?

Izba przemysłowo-handlowa (IPH) to organizacja samorządu gospodarczego, która zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jej celem jest m.in. współpraca między firmami, wymiana doświadczeń i tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. IPH wpływa również na politykę gospodarczą rządu i państwa poprzez opracowywanie i składanie projektów dotyczących działalności gospodarczej. 

Inne nazwy izby przemysłowo-handlowej: izba gospodarcza, izba handlowo-przemysłowa, izba handlowa i izba handlu.

W każdym regionie znajdują się izby przemysłowo-handlowe, np. Warszawska Izba Gospodarcza, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa czy Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Największą niezależną organizacją biznesu w Polsce jest Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), która działa od 1990 roku. KIG łączy 160 organizacji biznesowych, w tym 70 izb i związków branżowych, 61 izb regionalnych, 21 izb bilateralnych oraz 8 pozostałych organizacji, takich jak stowarzyszenia i fundacje.

Jakie dokumenty poświadcza izba przemysłowo-handlowa?

Izba gospodarcza poświadcza następujące dokumenty:

  • dokumenty handlowe i eksportowe, np. umowy, faktury, deklaracje, kontrakty, specyfikacje, certyfikaty, zaświadczenia, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe,
  • dokumenty przewozowe, np. faktury transportowe, listy przewozowe,
  • świadectwa, np. fitosanitarne, pochodzenia, weterynaryjne, radioaktywności,
  • świadectwa i zaświadczenia wydane przez jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Regionalna izba handlowa prowadzi działalność legalizacyjną w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. z późniejszymi zmianami – na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Legalizacje NIE są dokonywane na kserokopiach i wydrukach elektronicznych.

Izba przemysłowo-handlowa a apostille

Apostille można uzyskać tylko wtedy, gdy kraj, w którym chcemy posługiwać się dokumentem, jest stroną Konwencji haskiej (lista państw). Aby otrzymać apostille na dokumencie handlowym, należy najpierw udać do Krajowej Izby Gospodarczej lub właściwej miejscowo regionalnej izby gospodarczej. Dopiero po uzyskaniu poświadczenia z KIG możesz złożyć wniosek o apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Koszt apostille to 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Izba handlowa a legalizacja dokumentów

Jeśli kraj docelowy nie jest stroną Konwencji haskiej, konieczna jest zwykła legalizacja dokumentów. Najpierw należy udać się z dokumentem handlowym do Krajowej Izby Gospodarczej lub właściwej regionalnej izby gospodarczej, a dopiero później wnioskować o legalizację dokumentu w MSZ. Legalizacja dokumentów zagranicznych w przypadku krajów, które nie są stronami Konwencji haskiej, wymaga na koniec wizyty w ambasadzie kraju docelowego, gdzie uzyskujemy ostateczne poświadczenie. Koszt legalizacji w MSZ to 26 zł za każdy poświadczany dokument. Opłaty w ambasadach różnią się w zależności od kraju.

O tym musisz pamiętać!

MSZ nie legalizuje poświadczeń za zgodność kopii z oryginałem dokonanych przez izbę przemysłowo-handlową. Nie ma również możliwości nadania apostille lub legalizacji na kserokopii czy wydruku z platformy epuap – musi to być oryginał dokumentu. O apostille lub legalizację możesz ubiegać się osobiście, przez osobę trzecią lub korespondencyjnie. Nasza firma świadczy profesjonalne usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu apostille i legalizacji dokumentów handlowych i eksportowych – zapraszamy do kontaktu!