REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

przez firmę Poland & Emirates Sp. zo.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, NIP: 5242787578, REGON: 362993928, KRS: 0000585776

 

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.LegalizacjeDokumentow.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Stronę www.LegalizacjeDokumentow.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Strony www.LegalizacjeDokumentow.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

§2

ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa z Klientem w przedmiocie świadczenia usług, zostaje zawarta po spełnieniu następujących warunków:
  a) Klient złoży poprawnie sporządzone zamówienie w formie elektronicznej na adres: info@legalizacjedokumentow.pl, poprzez Formularz zamówień dostępny na stronie internetowej LegalizacjeDokumentow.pl , telefonicznie lub dostarczając dokumenty osobiście do siedziby Biura, które znajduje się pod adresem: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
  b) Legalizacjedokumentow.pl potwierdzi otrzymanie zamówienia oraz udzieli informacji o podjęciu się realizacji zamówionych przez klienta usługc) Po otrzymaniu płatności za zamówienie, Legalizacjedokumentow.pl prześle Klientowi wykonane zamówienie.
 2. W przypadku stałych Klientów, warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie od Klienta akceptacji wyceny kosztów i terminu realizacji usługi.
 3. Akceptując wycenę Klient potwierdza przyjęcie do wiadomości i akceptację warunków niniejszego „Regulaminu świadczenia usług przez firmę Poland & Emirates Sp. zo.o”

§3

PRZESYŁKI KURIERSKIE

 1. Poland & Emirates Sp. zo.o  współpracuje z firmami kurierskimi, które umożliwiają odbiór i dostarczenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia formalności związanych z procesem legalizacji dokumentów.
 2. Poland & Emirates Sp. zo.o nie odpowiada za nieterminowy odbiór, doręczenia i zagubienie przesyłek.
 3. Firmy kurierskie dysponują własnymi regulaminami i warunkami przewozowymi, niezależnymi od działalności Poland & Emirates Sp. zo.o

§4

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług muszą zostać zgłoszone do Poland & Emirates Sp. zo.o w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.
 2. Reklamacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej – mailem lub za pośrednictwem korespondencji listowej.
 3. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy reklamowanych uchybień.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, firma Poland & Emirates Sp. zo.o dołoży wszelkich starań, aby usunąć przyczyny zasadnych reklamacji, w tym w miarę możliwości oferując świadczenia zastępcze.
 5. Uwzględniając reklamację Poland & Emirates Sp. zo.o  może udzielić Klientowi rabatu.
 6. Poland & Emirates Sp. zo.o zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Uczestnikowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§5

 PŁATNOŚĆ

 1. Wynagrodzenie Poland & Emirates Sp. zo.o jest dokumentowane za pomocą dowodów sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. faktura VAT, paragon fiskalny). Termin i sposób zapłaty jest każdorazowo ustalony z Klientem

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji usługi składając pisemne oświadczenie. Odstąpienie od umowy może dotyczyć tylko usług, które nie są w trakcie realizacji i jest możliwe odstąpienie od ich wykonywania.
 2. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po złożeniu dokumentów do odpowiednich urzędów i placówek konsularnych

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ USŁUG

 1. Poland & Emirates Sp. zo.o ponosi odpowiedzialność ograniczoną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli takie ograniczenie odpowiedzialności wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce albo z umów międzynarodowych.
 2. Poland & Emirates Sp. zo.o  nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość przekazanych przez Klienta dokumentów, niezbędnych do realizacji usługi legalizacji dokumentów. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Poland & Emirates Sp. zo.o nie gwarantuje realizacji usługi w placówce dyplomatycznej bądź innym urzędzie, Sądzie, Ministerstwie w ustalonym terminie.
 3. Poland & Emirates Sp. zo.o nie ponosi odpowiedzialności za wady usług, które wynikną z przyczyn niezależnych, w szczególności za warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania innych okoliczności siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Klienta.

§8

DANE OSOBOWE KLIENTA

 1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych przez Legalizacjedokumentow.pl, a Legalizacjedokumentow.pl zobowiązuje się do ochrony tych danych, zgodnie z postanowieniami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i oświadcza, że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności praw do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosunki prawne związane ze świadczeniem usług przez Poland & Emirates Sp. zo.o podlegają prawu polskiemu.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 3. Wszelkie spory związane z wykonywaniem usług przez firmę rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Poland & Emirates Sp. zo.o.