Legalizacja dyplomów i świadectw

Legalizacja dyplomów i świadectw

Polskie dyplomy za granicą uznawane są na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli Polska z danym krajem taką umowę zawarła. Jeżeli Polska takiej umowy nie zawarła, to obowiązuje nas procedura legalizacji dyplomów na podstawie przepisów obowiązujących w kraju, do którego się wybieramy.
Jeśli państwo, w którym masz zamiar używać dokumentów jest stroną konwencji haskiej z 1961r., dokument którym masz zamiar posługiwać się za granicą wymaga uzyskania klauzuli apostille. Jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej wymagane jest uzyskanie legalizacji polskich dokumentów.

wręczenie dyplomu

Aby dokonać legalizacji dyplomu należy go wcześniej uwierzytelnić w NAWA (Nardodowa Agencja Wymiany Akademickiej) lub innej właściwej instytucji.
• Dyplom ukończenia Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
• Dyplom ukończenia uczelni medycznej w Ministerstwie Zdrowia
• Dyplom ukończenia uczelni wojskowej w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
• Dyplom ukończenia uczelni artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Dyplom pozostałych uczelni należy zalegalizować w NAWA

Celem legalizacji dokumentów w NAWA należy przesłać do nas oryginały dokumentów + wniosek ze strony NAWA oraz upoważnienie notarialne dla naszego pracownika. wnioskionline.nawa.gov.pl/form. Wzór upoważnienia zostanie przesłany drogą mailową.

Czas legalizacji w NAWA to ok. 45 dni roboczych

Po uwierzytelnieniu dokumentu w NAWA lub innym Ministerstwie dyplom należy zalegalizować w MSZ i ewentualnie w Ambasadzie, jeżeli kraj w którym mamy zamiar wykorzystywać dokument nie jest stroną konwencji haskiej.


Uwierzytelnienie dokumentów w Kuratorium Oświaty

Aby dokonać legalizacji świadectwa wydawanego przez szkoły i zespoły szkół w Polsce dokument ten należy wcześniej uwierzytelnić w Kuratorium Oświaty.

Czas legalizacji w Kuratorium Oświaty to ok. 30 dni.

Uwierzytelnienie dokumentów edukacyjnych w Kuratorium Oświaty jest pierwszym krokiem, który należy podjąć, aby twoje świadectwo było uznane za ważne poza granicami Polski. Proces ten polega na potwierdzeniu, że dokument został wydany przez uprawnioną instytucję i zawiera wszystkie niezbędne pieczęcie oraz podpisy.

Aby dokonać legalizacji świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne dokumenty te należy wcześniej uwierzytelnić w okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Czas legalizacji w OKE to ok. 30 dni.

Wyślij zapytanie o wycenę:

Rodzaj legalizowanego dokumentu, liczba dokumentów
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.