Legalizacja dyplomów i świadectw

Legalizacja dyplomów i świadectw

Polskie dyplomy za granicą uznawane są na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli Polska z danym krajem taką umowę zawarła. Jeżeli Polska takiej umowy nie zawarła, to obowiązuje nas procedura legalizacji dyplomów na podstawie przepisów obowiązujących w kraju, do którego się wybieramy.
Jeśli państwo, w którym masz zamiar używać dokumentów jest stroną konwencji haskiej z 1961r., dokument którym masz zamiar posługiwać się za granicą wymaga uzyskania klauzuli apostille. Jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej wymagane jest uzyskanie legalizacji polskich dokumentów.

wręczenie dyplomu

Aby dokonać legalizacji dyplomu należy go wcześniej uwierzytelnić w NAWA (Nardodowa Agencja Wymiany Akademickiej) lub innej właściwej instytucji.
• Dyplom ukończenia Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
• Dyplom ukończenia uczelni medycznej w Ministerstwie Zdrowia
• Dyplom ukończenia uczelni wojskowej w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
• Dyplom ukończenia uczelni artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Dyplom pozostałych uczelni należy zalegalizować w NAWA

Po uwierzytelnieniu dokumentu w NAWA lub innym Ministerstwie dyplom należy zalegalizować w MSZ i ewentualnie w Ambasadzie, jeżei kraj w którym mamy zamiar wykorzystywać dokument nie jest stroną konwencji haskiej.

Aby dokonać legalizacji świadectwa wydawanego przez szkoły i zespoły szkół w Polsce dokument ten należy wcześniej uwierzytelnić w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Aby dokonać legalizacji świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne dokumenty te należy wcześniej uwierzytelnić w okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Aby dokonać legalizacji świadectwa promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły wydawane przez szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego dokumenty te należy wcześniej uwierzytelnić w kuratorium oświaty właściwym ze względu na siedzibę szkoły.