Jakie dokumenty można zalegalizować w MSZ w ciągu 1 dnia?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajmuje się legalizacją dokumentów publicznych, które mają być używane poza granicami Polski. Proces ten dotyczy szerokiej gamy dokumentów. Niektóre dokumenty jednak aby mogły zostać zalegalizowane w MSZ wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia, jak np. dokumenty notarialne, które przed legalizacją w MSZ muszą zostać poświadczone w Sądzie Okręgowym, pod który podlega dany notariusz.

Lista dokumentów, które mogą mieć nadane Apostille / Legalizację w ciągu 1 dnia:

akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu)

tłumaczenia przysięgłe

zaświadczenia o niekaralności

odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego opatrzone pieczęcią Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz poświadczone podpisem pracownika KRS. Wydruki dokumentów nie podlegają legalizacji

odpisy z CEIDG opatrzone pieczęcią Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii i podpisem pracownika ministerstwa. Wydruki dokumentów nie podlegają legalizacji

inne dokumenty urzędowe opatrzone pieczątką właściwego urzędu oraz podpisem upoważnionego pracownika, np. dokumenty PIT, CFR-1

dokumenty notarialne poświadczone przez właściwy miejscowo sąd okręgowy

dokumenty sądowy poświadczone przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego

dokumenty handlowe poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą lub inną Izbę Przemysłowo Handlową

FAQ

Czym się różni Apostille od legalizacji?

Zarówno apostille, jak i zwykła legalizacja to formy poświadczania dokumentów, którymi chcemy się posługiwać za granicą. Uzyskanie apostille jest szybsze, gdyż wymaga jedynie wizyty w MSZ lub innej polskiej instytucji. Z kolei standardowa legalizacja dokumentów wiąże się dodatkowo z wizytą w ambasadzie kraju docelowego. 

Kiedy trzeba dodatkowo poświadczyć dokumenty w innej instytucji?

W niektórych sytuacjach przed wizytą w MSZ musisz udać się do innej instytucji, która w pierwszej kolejności poświadczy dokument. Dotyczy to: dokumentów notarialnych i sądowych, dokumentów handlowych, dokumentów związanych z edukacją, dokumentów związanych z kwalifikacjami medycznymi, odpisów z KRS, odpisów z CEIDG, dyplomów mistrzowskich i świadectw rzemieślniczych oraz dokumentów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez PAN i instytuty naukowe

W ilu państwach obowiązuje Konwencja haska?

Na chwilę obecną (czerwiec 2023 r.) Konwencja haska obejmuje 125 krajów, w tym m.in. Polskę, USA, Wielką Brytanię, Ukrainę, Albanię, Argentynę, Australię, Belgię, Brazylię, Chiny, Chile, Czechy, Finlandię, Danię, Szwecję, Norwegię, Francję, Islandię, Węgry, Włochy, Japonię, Meksyk, Peru, Portugalię, RPA i Arabię Saudyjską. Pełną listę państw znajdziesz tutaj.