Legalizacja dokumentów i apostille – nasze usługi 

Legalizacja dokumentów zagranicznych wymaga dopełnienia wielu formalności. Proces ten bywa czasochłonny i utrudniony dla osób spoza Warszawy, gdzie znajdują się Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ambasady. Aby uzyskać zwykłą legalizację lub apostille bez konieczności przyjazdu do stolicy, możesz skorzystać z naszego pośrednictwa. 

dokumenty handlowe foto

Faktury
Umowy
Pełnomocnictwa
Świadectwa pochodzenia
KRS
Dokumenty eksportowe

Akty notarialne

Akty notarialne
Pełnomocnictwa
Poświadczenia podpisów
Umowy
Pełnomocnictwa

wręczenie dyplomu

Dyplomy ukończenia studiów
Suplementy do dyplomów
Odpisy dyplomów
Zaświadczenia o ukończeniu studiów
Dyplomy doktorskie
Świadectwa szkolne

dokumenty urzędowe legalizacje

Faktury
Umowy
Pełnomocnictwa
Świadectwa pochodzenia
KRS
Dokumenty eksportowe

Legalizacja pracy i pobytu

W Twoim imieniu przygotujemy dokumenty potrzebne do legalizacji legalizacji pracy i pobytu.

W celu rozpoczęcia procedury legalizacji zapraszamy do kontaktu.

dokumenty - tłumaczenie

Świadczymy usługi tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki.

Na czym polega legalizacja dokumentów z pośrednikiem?

Nasze usługi polegają na pośrednictwie w legalizacji dokumentów i apostille. Działamy w trybie ekonomicznym, standardowym i ekspresowym, z czego ten ostatni dotyczy wyłącznie legalizacji w MSZ (apostille). Decydując się na nasze pośrednictwo, nie musisz tracić czasu na wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i ambasadach, które są otwarte tylko w niektóre dni. 

Legalizacja dokumentów z pośrednikiem jest bardzo prosta:

  • Przygotuj oryginały dokumentów wraz z wnioskiem o legalizację. Zawrzyj w nim takie informacje, jak dane kontaktowe, rodzaj legalizowanego dokumentu, kraj przeznaczenia i (opcjonalnie) konieczność wykonania tłumaczenia przysięgłego.
  • Dokumenty możesz wysłać kurierem lub dostarczyć osobiście do naszego biura znajdującego się pod adresem Plac Trzech Krzyży 10/14, I piętro, 00-499 Warszawa.
  • Po otrzymaniu dokumentów potwierdzimy koszt legalizacji i przekażemy dane dotyczące płatności.
  • Dokumenty po legalizacji odeślemy do Ciebie kurierem.

Sprawdź, jakie dokumenty możemy dla Ciebie zalegalizować

Nasze usługi obejmują legalizację dokumentów handlowych, aktów notarialnych, dokumentów urzędowych oraz dyplomów i świadectw. Zajmujemy się też legalizacją pracy i pobytu oraz tłumaczeniami uwierzytelnionymi (przysięgłymi).

Dokumenty handlowe

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych obejmuje m.in. faktury, świadectwa pochodzenia, świadectwa zdrowia, świadectwa wolnej sprzedaży, świadectwa zgodności z normami, umowy, aneksy, pełnomocnictwa, umowy o pracę. Wszystkie dokumenty handlowe muszą być wcześniej zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Legalizacja może też się odbyć w innej Izbie Przemysłowo-Handlowej lub poprzez uwierzytelniony odpis notarialny. O tym, jakie dokumenty należy zalegalizować, decydują przede wszystkim wymogi partnerów zagranicznych.

Akty notarialne

Legalizujemy i wykonujemy odpisy notarialne dokumentów. Aby dokument notarialny mógł zostać zalegalizowany, musi być wcześniej poświadczony przez Prezesa Sądu Okręgowego, pod który podlega dany notariusz. Legalizacja aktów notarialnych obejmuje umowy i pełnomocnictwa. Poprzez wykonanie odpisu notarialnego można też zalegalizować paszport, dowód osobisty, badania medyczne czy kartę pojazdu.

Dyplomy i świadectwa

Jeśli Polska nie zawarła z danym krajem umowy międzynarodowej umożliwiającej uznawanie polskich dyplomów za granicą, konieczna jest legalizacja. Aby legalizacja świadectwa maturalnego była ważna, należy wcześniej uwierzytelnić dokument w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Z kolei legalizacja dyplomu musi być poprzedzona uwierzytelnieniem w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) lub innej właściwej instytucji. Następnym krokiem jest uzyskanie apostille w MSZ, a w przypadku krajów niebędących stronami Konwencji haskiej, również wizyta w ambasadzie.

Dokumenty urzędowe

Zajmujemy się legalizacją faktur, umów, pełnomocnictw, świadectw pochodzenia, KRS, dokumentów eksportowych i innych dokumentów urzędowych. Pomożemy uzyskać apostille aktu urodzenia i apostille aktu małżeństwa lub pełną legalizację, jeśli kraj docelowy nie jest stroną Konwencji haskiej.

Legalizacja pracy i pobytu

Pomagamy zalegalizować dokumenty wymagane do podjęcia pracy i legalnego pobytu na terenie danego kraju. Jednym z takich dokumentów jest zaświadczenie o niekaralności (apostille lub pełna legalizacja). Zaświadczenie można uzyskać w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, które znajdują się w sądach rejonowych i okręgowych.

Tłumaczenie dokumentów

W niektórych przypadkach legalizacja dokumentów zagranicznych wymaga tłumaczenia uwierzytelnionego, które może wykonać wyłącznie tłumacz przysięgły. Oferujemy tłumaczenie dokumentów na wszystkie języki, w tym angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, białoruski, bułgarski, czeski, ukraiński, słowacki, włoski, hiszpański, arabski, chiński, japoński i inne języki pozaeuropejskie. Pracujemy z doświadczonymi i sprawdzonymi tłumaczami. Koszt i czas tłumaczenia zależą od liczby znaków rozliczeniowych oraz wybranego języka. 

Odpisy i zaświadczenia

Pomożemy również uzyskać odpisy lub zaświadczenia dokumentów, takich jak odpis KRS, odpis z CEIDG, odpis aktu stanu cywilnego, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zastawach rejestrowych, protokół z otwarcia strony internetowej, zaproszenie dla cudzoziemca czy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Zamów dokument, a my pobierzemy go w Twoim imieniu i wyślemy kurierem.

FAQ

Gdzie można uzyskać apostille?

Za nadawanie apostille odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Legalizacja dokumentów w formie apostille to koszt 60 zł za każdy poświadczany dokument. Apostille można uzyskać samodzielnie lub za naszym pośrednictwem. W tym celu należy udać się do Referatu ds. Legalizacji MSZ, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa. Dokumenty można składać w każdy dzień roboczy od 09:00 do 14:00. Uwierzytelnienie jednego lub kilku dokumentów możesz uzyskać w tym samym dniu. MSZ umożliwia także wysyłanie dokumentów pocztą, jednak w takim przypadku czas oczekiwania to nawet kilka tygodni – z nami uzyskasz apostille znacznie szybciej.

Kiedy wymagana jest klauzula apostille?

Klauzula apostille jest wymagana w przypadku dokumentów, które wymagają poświadczenia autentyczności w danym kraju. Można ją uzyskać jednak wyłącznie wtedy, gdy kraj docelowy jest stroną Konwencji haskiej.

Kiedy apostille nie jest wymagane?

Klauzula apostille nie zawsze jest wymagana na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to dokumentów odnoszących się do urodzenia, imienia i nazwiska, zgonu, pozostawania przy życiu, stanu cywilnego, pochodzenia dziecka, przysposobienia, obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania i pobytu.

Czym się różni legalizacja od apostille?

Apostille to krótsza i tańsza procedura uzyskania legalizacji dokumentów. Można ją jednak uzyskać wyłącznie wtedy, gdy kraj docelowy jest stroną Konwencji haskiej. Jeśli jest, apostille może wydać Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeśli nie, oprócz wizyty w MSZ konieczna będzie również legalizacja w ambasadzie.

Na czym polega legalizacja dokumentów?

Legalizacja jest poświadczeniem autentyczności dokumentu. Jest wymagana w przypadku dokumentów urzędowych, handlowych, sądowych, a także dyplomów i świadectw. Dokumentami zalegalizowanymi w MSZ lub MSZ i ambasadzie można posługiwać się za granicą.