RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Poland & Emirates Sp. zo.o, Chmielna 132/134, 00-805  Warszawa. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi (wskazujemy podstawę do przetwarzania danych

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych info@legalizacjedokumentow.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi legalizacji dokumentów, zaś przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji czynności wynikającej z realizacji wykonania usługi.
4. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom naszej firmy, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach. Twoje dane przekazujemy także związanym z nami firmom, by informować Cię na bieżąco o działaniach i usługach podejmowanych przez firmy powiązane z nami.
5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w innym celu.
6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym
7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
10. Prawa osoby, której dane dotyczą. Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:
10.1 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
10.2 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
10.3 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
10.4 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
10.5 prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
10.6 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: info@legalizacjedokumentow.pl