Dokumenty wykorzystywane poza granicami Polski wymagają oficjalnego poświadczenia. Legalizacja dokumentów może mieć formę klauzuli apostille lub tzw. zwykłej legalizacji. Sprawdź, kiedy można skorzystać z apostille, a kiedy wymagane jest zwykłe poświadczenie dokumentu. 

Apostille a zwykła legalizacja – różnice

Możemy wyróżnić dwa podstawowe sposoby legalizacji dokumentów.

Apostille – można z niej skorzystać wyłącznie wtedy, gdy kraj docelowy jest sygnatariuszem Konwencji haskiej. Klauzula apostille wydawana jest najczęściej przez MSZ (Warszawa), choć są od tego wyjątki. W niektórych sytuacjach przed wizytą w MSZ należy poświadczyć dokument w innej instytucji. Przykład: Grecja jest stroną Konwencji haskiej, dlatego legalizacja będzie miała postać apostille.

Zwykła legalizacja – dotyczy krajów niebędących sygnatariuszami Konwencji haskiej. W tym przypadku najpierw należy udać się do MSZ, a finalna legalizacja dokumentów dokonywana jest w ambasadzie danego kraju. Przykład: Kuwejt nie jest stroną Konwencji haskiej, dlatego po legalizacji w MSZ dokumenty muszą być zalegalizowane w Ambasadzie Kuwejtu w Polsce.

Ile kosztuje apostille, a ile legalizacja?

Opłata skarbowa za apostille to 60 zł za każdy poświadczany dokument, natomiast opłata za legalizację w MSZ wynosi 26 zł za każdy poświadczany dokument. Do tego dochodzą dodatkowe opłaty – w przypadku apostille dotyczy to poświadczeń poza MSZ, natomiast w przypadku zwykłej legalizacji również opłat w ambasadzie.

Ceny legalizacji dokumentów w ambasadzie:

Kraj docelowyRodzaj dokumentuOpłata
Algieriadokument prywatnydokument handlowy7 PLN270 PLN
Arabia Saudyjskadokument prywatnydokument handlowy8,75 USD8,75 USD
Chinydokument prywatnydokument handlowy223-580 PLN446-803 PLN
Egiptdokument prywatnydokument handlowy250 PLN690 PLN
Irakdokument prywatnydokument handlowy160 USD*indywidualnie*
Irandokument prywatnydokument handlowy60 EUR60 EUR
Katardokument prywatnydokument handlowy25 EUR38 EUR(faktura VAT – indywidualnie / świadectwo zdrowia – 25 EUR)
Kuwejtdokument prywatnydokument handlowy125 PLN150-350 PLN
Tajlandiadokument prywatnydokument handlowy80 PLN80 PLN
Zjednoczone Emiraty Arabskiedokument prywatnydokument handlowy200 PLN2500 PLN

Ceny poświadczenia dokumentów przed legalizacją (jeśli wymagane):

InstytucjaRodzaj dokumentuOpłata
Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)dokumenty eksportowe80 PLN netto
Krajowy Rejestr Karny (KRK)zaświadczenie o niekaralności 30 PLN
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)odpisy dokumentów30 PLN (aktualny)60 PLN (pełny)
Kuratorium Oświatydokumenty szkolne26 PLN
Ministerstwo Zdrowiaprawo wykonywania zawodu, dyplomy specjalisty26 PLN
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)dyplomy uczelni wyższych, suplementy, zaświadczenia o ukończeniu studiów26 PLN
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE)dokumenty szkolne26 PLN
Sąd Okręgowydokumenty sądowe i notarialne26 PLN

Ile trwa legalizacja dokumentów?

W przypadku apostille Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje wnioski do 30 dni od daty wpływu do MSZ, choć najczęściej apostille jest wydawane w trakcie wizyty, o ile dokument nie wymaga uzyskania dodatkowych poświadczeń. Podczas jednej wizyty można poświadczyć do 10 dokumentów, a w przypadku większej liczby ustalany jest termin odbioru.

Z kolei legalizacja, która kończy się w ambasadzie kraju docelowego, może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od kraju, w którym dokument ma być użyty. Na legalizację z MSZ poczekamy ok. 1-5 dni. Do tego należy doliczyć ewentualne poświadczenia w innych instytucjach (np. legalizacja dokumentów uczelnianych to ok. 2-3 miesiące) oraz czas legalizacji ustalany indywidualnie przez konsulaty. 

Czy możliwa jest legalizacja dokumentów zagranicznych w Polsce?

Dokumenty wydawane przez dany kraj muszą być poświadczone przez ten kraj. Legalizacja dokumentów zagranicznych w Polsce bywa czasami możliwa, choć dotyczy tylko niektórych dokumentów. Należy pamiętać, że taki dokument nie będzie zawierał legalizacji MSZ danego kraju, a jedynie pieczęć konsula, która nie zawsze jest honorowana.

Kiedy potrzebne jest apostille?

Klauzula apostille, podobnie jak zwykła legalizacja, jest potrzebna wtedy, gdy planujemy używać dokumentu o charakterze urzędowym za granicą. MSZ (Warszawa) nadaje apostille tylko w przypadku krajów, które znajdują się na liście państw będących stronami Konwencji haskiej. W innym razie wydawana jest zwykła legalizacja, a wnioskodawca musi następnie się udać do ambasady kraju docelowego. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadaje apostille i zwykłe legalizacje do następujących dokumentów:

 • akty stanu cywilnego (np. apostille aktu małżeństwa, apostille aktu urodzenia),
 • tłumaczenia przysięgłe,
 • dokumenty notarialne,
 • dokumenty sądowe,
 • dokumenty handlowe,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dokumenty dot. kwalifikacji w zawodach medycznych,
 • odpisy z KRS (należy pamiętać, że apostille KRS można uzyskać tylko w przypadku odpisów opatrzonych pieczęcią Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i poświadczonych podpisem pracownika KRS),
 • dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze,
 • dyplomy doktorskie i habilitacyjne wydawane przez PAN i instytuty naukowe,
 • odpisy z CEIDG,
 • świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, dyplomy i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Apostille może być też wydawana przez inne organy. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) odpowiada za apostille dyplomu – dotyczy to dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów.

Legalizacja dokumentów w MSZ i ambasadzie – jakie są wymagania?

W Polsce legalizacja ma postać zadrukowanej naklejki, z odręcznym podpisem urzędnika, pieczęcią urzędową i hologramem. Legalizacja dokumentów w MSZ jest możliwa po złożeniu odpowiedniego wniosku – można to zrobić elektronicznie w systemie e-Konsulat. Niektóre dokumenty przed zalegalizowaniem w MSZ wymagają dodatkowego uwierzytelnienia. W przypadku krajów, które nie są stronami Konwencji haskiej, nie wystarczy wizyta w MSZ. Legalizacja finalna musi odbyć się w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym państwa przeznaczenia dokumentu, akredytowanym w Polsce.Oprócz oryginału dokumentu do legalizacji w wielu przypadkach wymagane jest również tłumaczenie przysięgłe – dotyczy do krajów, które nie są stronami Konwencji haskiej. W przypadku apostille poświadczenie jest udzielane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dlatego legalizacja dokumentów nie wymaga tłumaczenia uwierzytelnionego.

Wyślij zapytanie o wycenę:

Rodzaj legalizowanego dokumentu, liczba dokumentów
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.