Legalizacja a nostryfikacja dyplomów

Legalizacja a nostryfikacja dyplomów-wszystko, co warto wiedzieć

Wykształcenie potwierdza się poprzez okazanie dyplomu ukończenia szkoły lub uczelni. W każdym kraju obowiązują przepisy, dotyczące zarówno podstawy programowej, określającej zakres i rodzaj przekazywanej wiedzy, ale i wymogi, dotyczące wyglądu samego dyplomu: pieczęci, informacji na nim zawartych.

nostryfikacja dyplomu

Wiele krajów połączonych jest umowami, dotyczącymi uznawania dyplomów oraz, co za tym idzie nabytego wykształcenia za granicą równorzędnie do nabytego w danym kraju. Jeżeli pomiędzy krajami nie ma takiej umowy, konieczna dla uznania dyplomu jest procedura nostryfikacji.

Legalizacja, a nostryfikacja dyplomu-czym się różni?

Legalizacja dokumentu, w tym dyplomu ukończenia szkoły lub uczelni wyższej jest oficjalnym potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem, określanym poprzez potwierdzenie autentyczności: prawdziwości miejsca i czasu wystawienia dokumentu oraz podpisów, potwierdzających uzyskanie wykształcenia, złożonych na dokumencie przez właściwe osoby. Nostryfikacja jest natomiast procedurą, mającą na celu uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w kraju, który nie ma podpisanej umowy o równorzędności wykształcenia. Ten skomplikowany proces obejmuje złożenie wymaganych dokumentów, analizę przez właściwe osoby zgodności programu nauczania oraz zajęć praktycznych z wymaganym w kraju złożenia wniosku o nostryfikację oraz wydanie decyzji, która w pozytywnym brzmieniu skutkuje wydaniem zaświadczenia o zgodności dokumentu, potwierdzającego ukończenie studiów z wymogami prawnymi, obowiązującymi w danym kraju. Nostryfikacja przeprowadzana jest w Polsce w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, art. 327 ust. 1) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku r. W sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. 

Jakie dokumenty potrzebne są do nostryfikacji?

Do złożenia wniosku o nostryfikację dyplomu konieczne jest przedłożenie oryginału lub kopii dyplomu ukończenia studiów, a także dokumentu, potwierdzającego przebieg studiów wraz z określeniem wyników w nauce, uzyskiwanych w toku ich odbywania. Konieczne będzie również świadectwo, potwierdzające stopień wykształcenia, na podstawie którego realizowane były studia. W celu nostryfikacji dyplomu mogą być potrzebne tłumaczenia zwykłe dokumentów. Podmiotami, które od 2021 roku uprawnione są do nostryfikacji dyplomów są uczelnie o statusie A+, A, B+. Procedura nostryfikacji może trwać do trzech miesięcy od złożenia wszystkich, wymaganych dokumentów lub do miesiąca od zdania wszystkich egzaminów lub odbycia wymaganych w celu potwierdzenia zgodności dokumentu praktyk. 

Gdzie składa się dokumenty i ile trwa procedura nostryfikacji?

Aby procedura nostryfikacji została wdrożona konieczne jest złożenie dokumentów do właściwej jednostki wydziału, najczęściej jest to Biuro Podawcze Wydziału. Oceną oraz procedurą nostryfikacji zajmuje się najczęściej Rada Wydziału i Rada Naukowa. Osoby uprawnione mogą zażądać przesłania dokumentów w formie elektronicznej lub wcześniejszego umówienia się w celu ich dostarczenia. Uczelnia może zażądać tłumaczeń notarialnych lub przysięgłych. Od decyzji w sprawie równorzędności wykształcenia przysługuje odwołanie do rektora. Maksymalna opłata warunkowana jest kwotą maksymalną, równowartą 50% wysokości wynagrodzenia profesora. W niektórych przypadkach można odstąpić od opłaty. Można starać się o jej finansowanie w sytuacji, gdy jest się osobą bezrobotną, poszukującą pracy w kraju, w którym dokonywana jest nostryfikacja.