Uznawanie polskich dyplomów za granicą

W sytuacji, gdy coraz więcej osób podejmuje naukę lub pracę za granicą pojawia się problem uznawalności zdobytych dyplomów, świadectw czy innych dokumentów potwierdzających zdobyte przez nas kwalifikacje i umiejętności. Co należy w takiej sytuacji zrobić, gdy wymagane jest od nas potwierdzenie nabytych umiejętności czy wykształcenia w kraju, w którym zamierzamy tą pracę lub naukę podjąć?

Polskie dyplomy za granicą uznawane są na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli Polska z danym krajem taką umowę zawarła. Jeżeli Polska takiej umowy nie zawarła, to obowiązuje nas procedura legalizacji dyplomów na podstawie przepisów obowiązujących w kraju, do którego się wybieramy.

Uznawanie dyplomów za granicą
.

Na mocy umów międzynarodowych Polska uznaje dyplomy z następujących państw:

Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam. Więcej na: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Polsce nie ma jednakowych zasad dotyczących uznawania dyplomów. Uznanie dyplomu przede wszystkim zależy od kraju, z jakiego dany dokument pochodzi, rodzaju dokumentu i celu jego uznania. Inaczej sytuacja się ma w przypadku krajów należących do UE, inaczej w przypadku krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu dyplomów, inaczej jeszcze gdy kraj nie należy do UE i nie ma podpisanej z Polską żadnej umowy o wzajemnej współpracy.

Dokumenty wydawane przez uczelnie wyższe, które mogą zostać uwierzytelnione i zalegalizowane do obrotu prawnego za granicą to:

 • oryginały, duplikaty lub odpisy, takich dokumentów jak:
  • dyplomy ukończenia studiów
  • suplementy do dyplomu
  • dyplomy doktorskie
  • dyplomy habilitacyjne
 • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

W celu legalizacji powyższych dokumentów skontaktuj się z nami: info@legalizacjedokumentow.pl